شورای دانش آموزی ناحیه 1قزوین

انجمن های پیشنهادی

•انجمن نماز
•انجمن قرآن و عترت ومعارف اسلامی
•انجمن تعاونی آموزشگاهی
•انجمن علمی و آموزشی
•انجمن فرهنگی و هنری
•انجمن تربیت بدنی
•انجمن سیاسی و اجتماعی
•انجمن بهداشت سلامت ومحیط
•انجمن امور مناسبت هاوتبلیغات ونمایشگاهها
۰انجمن انتظار ومهدویت
۰انجمن صلح ودوستی
۰انجمن مواجه با حوادث وبلایی طبیعی
۰انجمن انتظامات وپشتیبانی

 

 


برچسب‌ها: انجمن های پیشنهادی جهت شوراهای دانش آموزی
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم اسفند 1390ساعت 14:22  توسط کارشناس فعالیتهای اردوی ناحیه 1قزوین  | 

انجمن های شورای دانش آموزی

 
•تعریف انجمن:
•به جمعی از دانش آموزان که علاقمند به فعالیت در یکی از زمینه های قرآن و معارف اسلامی ،نماز،تعاونی آموزشگاهی،فعالیت های گروهی و موارد مشابه با مسئولیت دانش آموزان منتخب و همکاری و نظارت معاون و یا مربی پرورشی هستند انجمن اطلاق می شود

ساختار و تشکیلات و مقررات انجمن ها

•انجمن ها در هر مدرسه توسط شورای دانش اموزی و با همکاری مسئولین مدرسه سازمان دهی و فعال می شوند
•مسئول هر انجمن توسط اعضای آن کمیته انتخاب می شوند
•مسئول هر انجمن به عنوان دانش آموز ارشد آن کمیته تلقی می گردد
•مسئول هر انجمن از بین اعضای خود یک نفر را به عنوان معاون ویک نفر رابه عنوان منشی انتخاب می کند
•ابلاغ مسئولین انجمن ها توسط رئیس شورای دانش اموزی با هماهنگی مدیر مدرسه برای مدت یک سال صادر می گردد
•هر یک از معلمان متناسب با تخصص و تمایل خود با هر یک از انجمن ها همکاری می نماید
•تعداد انجمن ها و اعضای آن با توجه به تعدا دانش آموزان علاقمند و امکانات مدرسه قابل افزایش و کاهش است
•انجمن های دانش آموزی هر15 روز یک جلسه تشکیل می دهند

برچسب‌ها: ساختار و تشکیلات و مقررات انجمن ها
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم اسفند 1390ساعت 14:21  توسط کارشناس فعالیتهای اردوی ناحیه 1قزوین  | 

چگونگی تشکیل جلسات شورای دانش آموزی

 
•جلسات شورای دانش آموزی هر 2هفته یک بار تشکیل می شود
•جلسات با حضور دوسوم اعضا رسمیت می یابد
•تصمیمات جلسات با اکثریت آرا و پس از تایید نهایی نماینده مدیر مدرسه قابلیت اجرایی دارد
•به پیشنهاد حداقل 3 نفر از اعضا می توان جلسات فوق العاده داشت
•پی گیر  یا معاون پرورشی بر تشکیل جلسات نظارت دارد
•جلسات عمومی شورای دانش آموزی حداقل در 2نوبت سال با حضور دانش اموزان برگزار می گردد
•منشی جلسات صورتجلسه را تنظیم و به اطلاع مسئولین مدرسه می رساند
•صورتجلسات در 2نسخه تنظیم و نسخه دوم آن به منطقه ارسال می گردد
•از 27 تا 30 هر ماه 2صورتجلسه (نیمه اول و نیمه دوم هر ماه )به نطقه ارسال می گردد  

برچسب‌ها: تشکیل جلسات شورا
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم اسفند 1390ساعت 14:20  توسط کارشناس فعالیتهای اردوی ناحیه 1قزوین  | 

ترکیب اعضای شورای دانش آموزی درمقطع ابتدایی

 
•در مقطع ابتدایی بر حسب آمار دانش آموزان پایه چهارم و پنجم  به شرح زیر می باشد:
•تا100نفر دانش آموز 5عضو اصلی و ۲نفر علی البدل
•از 101تا150نفر دانش آموز 7عضو اصلی و ۲نفرعلی البدل
•از 151دانش آموز به بالا 9عضو اصلی و ۲ نفر اعضای علی البد ل
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم اسفند 1390ساعت 14:19  توسط کارشناس فعالیتهای اردوی ناحیه 1قزوین  | 

تعداد اعضای شورای دانش آموزی مدارس راهنمایی و متوسطه

 
•تعداد اعضای شورای دانش آموزی مدارس راهنمایی و متوسطه متناسب با تعداددانش آموزان همان مدرسه به شرح زیر می باشد:
•تا 250نفر دانش آموز۵نفراصلی و ۲ نفر علی البدل
•از 251تا 350دانش آموز   ۷نفر اصلی و ۲نفر علی البدل
•از 351تا 550دانش آموز ۹نفراصلی و ۲نفر علی البدل
•از 551 دانش آموزبه بالا۱۱نفراصلی و ۲نفر علی البدل

برچسب‌ها: تعداد اعضای شورای دانش آموزی راهنمایی ومتوسطه
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم اسفند 1390ساعت 14:19  توسط کارشناس فعالیتهای اردوی ناحیه 1قزوین  | 

مراحل بعداز انتخابات شورای دانش اموزی

 
•تنظیم صورتجلسات و فرم های انتخاباتی و تعیین پی گیر شورای دانش آموزی و ارسال به اداره تا15 آبان
•تشکیل اولین جلسه شورای دانش اموزی و انتخاب رئیس شورا ،نایب رئیس و منشی(ترجیحا 8 آبان سالروز شهادت شهید فهمیده)
•تنظیم جدول زمانبندی جلسات
•تشکیل جلسات شورای دانش آموزی هر 2 هفته یک بار
•ارسال صورت جلسات شورای دانش آموزی از 27 تا 30 هر ماه به اداره(هر ماه 2 صورتجلسه )
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم اسفند 1390ساعت 14:18  توسط کارشناس فعالیتهای اردوی ناحیه 1قزوین  | 

شرایط دانش آموزان برای عضویت درشورای دانش آموزی

 
•رعایت اخلاق و ارزش های اسلامی و مقبولیت در بین دانش آموزان ودارای رفتاری متعادل
•داشتن روحیه مسئولیت پذیری و توان ایجاد ارتباط با دیگران
•برخورداری از نظم و انضباط تحصیلی و پای بندی به رعایت قوانین مدرسه
•بر خورداری از وضعیت تحصیلی روبه رشد و بالا
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم اسفند 1390ساعت 14:17  توسط کارشناس فعالیتهای اردوی ناحیه 1قزوین  | 

مراحل قبل از انتخابات شورای دانش آموزی

 
•تشکیل جلسه شورای مدرسه و ستاد اجرای انتخابات (مدیر ،معاون پرورشی یا آموزشی،رئیس انجمن ،چهار نفر ازدانش آموزان) در 15و 16 مهرماه
•اطلاع رسانی به دانش آموزان 18و19 مهر
•ثبت نام از دانش آموزان 20تا23مهر
•بررسی صلاحیت داوطلبان (توسط شورای مدرسه )28تا30مهر
•تبلیغات دانش آموزان (با توجه به اهداف شورا28) تا 30مهر
•تهیه تعرفه و ملزومات انتخابات از اداره
•تشکیل جلسه ستاد انتخابات و انتخاب عوامل اجرایی انتخابات و صدور ابلاغ (رئیس صندوق ،ناظرین ،منشی و..)
•آماده نمودن صندوق انتخابات
•بر گزاری انتخابات شورا به صورت هماهنگ کشوری در تمامی مدارس در هفته اول آبان
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم اسفند 1390ساعت 14:17  توسط کارشناس فعالیتهای اردوی ناحیه 1قزوین  | 

وظایف شورای دانش آموزی

 
•همکاری در برنامه ریزی و اجرای مناسبت ها
•اداره نشریه دانش آموزی.
•همکاری در امور کتابخانه
•همکاری در بازدید ها ی علمی و اردو ها
•همکاری در برگزاری نماز جماعت ،امور انضباطی،بهداشتی
•همکاری در تنظیم برنامه امتحانات داخلی
•شرکت موردی در جلسات شورای مدرسه وانجمن
•ارائه پیشنهادات و نظرات به مدرسه
•همکاری با معاون پرورشی و آموزشی
•همکاری در ارتقا ء مهارت های فرهنگی ،هنری ،علمی و ورزشی
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم اسفند 1390ساعت 14:12  توسط کارشناس فعالیتهای اردوی ناحیه 1قزوین  | 

اهداف شورای دانش آموزی

 
•گامی است برای تقویت تعلیم وتربیت اسلامی و واگذاری مسئولیت به دانش آموزان
•ایجاد زمینه مشارکت عملی دانش آموزان در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گبری
•موجب حضور فعال و با نشاط دانش آموزان در کلیه فعالیت های پرورشی
•تمرین مشارکت جویی و مسئولیت پذیری و تقویت روحیه انتقاد پذیری در دانش آموزان
•توجه عملی به مطالبات و خواسته های دانش آموزان در چار چوب قانون
•توسعه و تقویت فعالیت های گروهی
•فراهم نمودن زمینه مساعد در جهت تبادل نظر و تجربیات
•تسهیل در اجرای برنامه های آموزشی و پرورشی
•تکریم عملی  شخصیت دانش آموزان و تقویت خود باوری و اعتماد به نفس در آنان
•تحکیم و تعمیق ارزش ها ،باورهای دینی ،آموزه های سیاسی و اجتماعی در دانش آموزان
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم اسفند 1390ساعت 14:11  توسط کارشناس فعالیتهای اردوی ناحیه 1قزوین  | 

مطالب قدیمی‌تر